دکتر کیهان آزادمنش

رئیس بخش ویروس شناسی

 

آدرس : بخش ویروس شناسی - انستیتو پاستور ایران - تهران

خیابان پاستور - پلاک 69

 

تلفن : 66953311 داخلی 2251

تلفکس : 66496682

 

azadmanesh@pasteur.ac.ir                  ایمیل 
  k.azadmanesh@gmail.com