انستیتوپاستور ایران

 

بخش سل و تحقیقات ریوی

 

تلفن: 02164112823

 

فاکس: 02164112213

 

Email:    siadat@pasteur.ac.ir