• ارائه خدمات ایمن سازی (واکسیناسیون) همگانی و توسعه کمی وکیفی آن با بهره گیری از توان بالای علمی بخش های انستیتو
  • ارائه خدمات تشخیص آزمایشگاهی تخصصی و فوق تخصصی به جامعه، نهاد های خصوصی و ارگان های دولتی نظیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی
  • استقرار سیستم تضمین کیفیت در آزمایشگاه های مرجع و همکار مرجع کشوری انستیتو پاستور ایران و اهتمام در استمرار آن با برگزاری کارگاه های آموزشی و انجام ممیزی های دوره ای
  • ارائه خدمات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه های مرجع و همکار مرجع کشوری انستیتو پاستور ایران
  • اهتمام در تقویت آزمایشگاه های مرجع و همکار مرجع کشوری انستیتو پاستور ایران با تامین منابع مالی از سازمان های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  •   ارائه خدمات استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی ویژه (نظیر اولترا سانتریفیوژ و میکروسکوپ کانفوکال) به همکاران داخل و خارج انستیتو پاستور ایران