بخش پايلوت نانو بيوتكنولوژي انستيتو پاستور ايران، يكي از بخش هاي جديد التاسيس مي باشد كه در سال 1375 تاسيس و فعاليت خود را آغاز كرد. از اهداف اصلي اين بخش، هدايت و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و توليد محصولات بيولوژيك در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي (پايلوت) و در نهايت انتقال تكنولوژي پروژه هاي نيمه صنعتي (پايلوت) به صنعت و توليد در مقياس انبوه مي باشد. بخش پايلوت بيوتكنولوژي تلاش مي كند تا تحقيقات انجام شده در راستاي نيازهاي انستيتو و جامعه بوده و نيز پروژه هاي مشتركي را با ساير مراكز تحقيقاتي به انجام رساند.

 

در حقيقت، هدف اصلي اين بخش اجراي تحقيقات پايه، اساسي و كاربردي در زمينه آماده سازي، توليد و بهينه سازي كيفي و كمي محصولات بيولوژيك و همكاري در جهت هدايت پايان نامه هاي دانشجوئي ( دانشجويان انستيتو پاستور ايران و ساير مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي) مي باشد.

 

از بدو تاسيس تا كنون، اين بخش پيشرفت و توسعه چشمگير و سريعي در ارتباط با انجام فعاليت ها و پروژه هاي تحقيقاتي، تجهيزات و امكانات داشته است.

 

بخش پایلوت نانو بیوتکنولوژی اخیراً فعالیت های وسیعی را در زمینه نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی آغاز کرده است.

 

این بخش عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، می باشد.