بررسی عملکرد جشنواره شهید رجایی شش ماهه اول

 

با حضور اعضا زیر دستور کار بررسی عملکرد جشنواره شهید رجایی شش ماهه اول سال 98 در تاریخ 17/9/98درروز یکشنبه سالن ابوریحان برگزار گردید
جلسه کمیته ساختار و فناوری مدیریتی انستیتو پاستور ایران.
اقایان/ خانم ها:
دکتر عمرانی: معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
دکتر حسنی: مشاور محترم اداری و مالی انستیتو پاستور ایران
اقای عبادی: مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی
اقای طریقی :مدیر امور مالی
خانم مفیدی: کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات
مهندس احکامی :رییس محترم اداره فناوری اطلاعات
اناستاس ترهوهانسیانس:رییس محترم اداره برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
اقای شیرازی:رییس اداره توسعه و تحول اداری
اقای رحیمی: سرپرست دبیر خانه و امور هیات علمی
دکتر صالحی وزیری: مدیر محترم خدمات تخصصی
مهندس کاویان پور :مدیر محترم توسعه و برنامه ریزی
دکتر وکیلی :مدیر محترم پشتیبانی و رفاهی
اقای برغانی:کارشناس ارزیابی عملکرد
خانم افضلی:دبیر محترم شورای ایمنی زیستی
 

 

 

سیستم چت آنلاین