پایه گذاری این گروه در سال 1355 با تأسيس بخش پاتولوژی آغاز گردید و سپس سایر بخشها به آن اضافه شدند.

 مأموریت (راستای کاری بخش):مطالعات عمده اين بخش بر روی جنبه های اپيدميولوژيک و ژنتيک بيماري های عفونی و کانسرها در ايران استوار می باشد و همچنين در زمينه های آموزشی و خدماتی و همکاری با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور نيز فعاليت می نمايد.

 

حوزه های فعالیت:

آزمایشگاه تحقيقات و کارآزمایی بالينی

 

- اجرای کار آزماییهای بالینی

- بررسی کارایی واکسن های موجود در کشور

- مطالعات بالینی و اپيدميولوژیک (سرواپیدمیولوژی و اپیدمیولوژی مولکولی) عفونتهای رايج، مشکلات بهداشتی اخير، عفونتهای باز پديد و نو پديد

- انجام آزمایشهای سرولوژیک و فلوسیتومتری جهت پروژه های پژوهشی داخل و خارج از انستیتو

- همکاری با سایر بخش های انستیتو در قالب طرحهای پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی

- کارگاه ها و دوره های بازاموزی فلوسیتومتری، برخورد با عفونتهای باز پديد و نو پديد،...

آزمایشگاه ميکروسکوپ الکترونی

- تهیه بافرهای استاندارد فیکساسیون برای انواع نمونه های بیولوژیک و غیر بیولوژیک به منظور بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی  

- آبگیری، تهیه استاب و کوتینگ با فلزات سنگین به منظور بررسی با میکروسکوپ SEM  

- آبگیری و تهیه بلوک با مواد پلیمری به منظور تهیه گرید های میکروسکوپ TEM  

- کوتینگ گرید های تهیه شده بوسیله فلزات سنگین محلول مانند استات سرب و ...  

- تهیه عکسهای دیجیتال متعدد از نمونه ها برای بررسیهای بیشتر  

- تدریس میکروسکوپ الکترونی تئوری و عملی به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری  

- کارگاه ها و دوره های بازاموزی میکروسکوپ الکترونی

آزمایشگاه پاتولوژی

- پروسس کلیه نمونه ها جهت پروژه های پژوهشی داخل و خارج انستیتو  

- تهیه اسلایدهای پاتولوژی از نمونه ها 

- رنگ آمیزی های ایمونوهیستوشیمی (IHC) 

-رنگ آمیزی اسلایدها با رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین و سایر رنگ آمیزیها جهت بررسی نمونه ها 

- آزمایش بافتی و تشخیص نمونه های ارسالی  

-همکاری با سایر بخش های انستیتو در قالب طرحهای پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی  

- تدریس آسیب شناسی تئوری و عملی به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 

- کارگاه ها و دوره های بازاموزی جهت رنگ امیزی ها 

سیستم چت آنلاین