بخش بیولوژی مولکولی

 

 

از آنجاییکه رسالت کلی انستیتو پاستور ایران مقابله موثر با بیماریهای عفونی از راههای پیشگیری و درمان می باشد در سال 1370 این بخش به منظور تحقیق و بکارگیری روشهای نوین مولکولی در تشخیص، درمان، کنترل و پیشگیری بیماریهای عفونی با اهداف زیر تاسیس گردید

سیستم چت آنلاین