بخش بانک سلولی 

بانک سلولی ایران         

 

اهداف و وظایف بانک سلولی ایران در چهار بخش ارائه خدمات، تحقیقات، آموزش و تولید مرتبط با سلول و فراورده‌های مرتبط تعریف شده است که در راستای نیل

به این اهداف آزمایشگاه‌های متعددی تعریف شده است که در ذیل به اختصار به شرح وظایف آن‌ها اشاره می‌شود:

 

رییس این بخش: آقای دکتر مهدی فرخی می‌باشند.

 

 

سیستم چت آنلاین