بخش ایمونولوزی درسال 1986 در انستیتو پاستور ایران با هدف پایه گذاری و توسعه تحقیقات بنیادی وکاربردی در ایمونولوزی بیماریهای عفونی داخل سلولی بویژه لیشمانیازیس تأسیس گردید، درطی 20 سال گذشته این بخش موفق به جذب تعداد زیادی محقق ودانشجو ی دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد شده است وهمچنین موفق به دریافت تعدادی گرانت های پژوهشی داخلی وبین المللی شده است.

 

تاریخ تأسیس: ۱۳۶۶

سیستم چت آنلاین