فعاليتهاي پژوهشي این بخش شامل پروژه هاي تحقيقاتي و دانشجويي در زمينه بيماري های مالاريا، ليشمانيوز، توكسوپلاسموز، هيداتيدوز و بيماريهاي منتقله توسط بندپايان می باشد. فعاليتهاي آموزشي شامل تدريس دروس مرتبط در دوره هاي كارشناسي ارشد و PhD، برگزاري كنگره ها، سمينارها، بازآموزي ها، كارورزي و كارآموزي و همکاری در انجام پايان نامه هاي دانشجويي در مقاطع عالی و ارائه مقالات علمي در كنگره هاي خارجي و داخلي مي باشد. فعاليت هاي توليدي شامل تولید آنتی ژنهای انگلی و كيتهاي تشخيصي بيماري هاي انگلي مي باشد. فعاليتهاي خدماتي شامل تشخيص بيماريهاي انگلي، ارزشيابي حشره كشها و جونده كشها و آزمايش آب از نظر آلودگي به انگل ها مي باشد. از جمله فعاليتهاي اجرايي اين بخش شركت اعضاء هيات علمي در جلسات بورد تخصصي، كميته هاي كشوري، آموزشي و پژوهشي داخلي و داوري كتب و مقالات ارسالي می باشد.