بیماری‌های انگلی به دلیل تنوع آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی و اکولوژیکی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و از بدو تأسیس انستیتو پاستور ایران، یکی از رسالت‌های آن مطالعه و تحقیق و مبارزه علیه این عفونت‌ها، به‌خصوص مالاریا و لیشمانیا و انگل‌های روده‌ای که سالانه باعث مرگ‌ومیر و از کارافتادگی تعداد زیادی از هم‌وطنان ما در نقاط مختلف شهری و روستایی می‌گردید بوده است. مطالعات و پژوهش در زمینه بیماری‌های انگلی ونیز بیماری‌های منتقله توسط بندپایان در سال 1358 با تأسیس بخش انگل‌شناسی در مسیر جدیدی قرارگرفته و شکل منسجم‌تری به خود گرفته است. از آن زمان به موازات پیشرفت درروش ها و امکانات آزمایشگاهی، افزایش کارکنان و اعضای هیأت‌علمی، فعالیت‌های بخش نیز گسترش یافت و در حال حاضر یکی از مراکز مهم مطالعه بیماری‌های انگلی مطرح در کشور است که منطبق با رسالت و وظایف انستیتو پاستور ایران در قالب پژوهش، آموزش، تولید و ارائه خدمات تخصصی فعالیت می‌کند.
رییس بخش: آقای دکتر پرویز پرویزی