بخش بیوشیمی یکی از قدیمی‌ترین بخش‌های انستیتو است که از بدو تأسیس آن دایر گردیده و

در طول سالیان، پروژه‌های مرتبط با بیوشیمی بالینی- مولکولی، پایه و بیوشیمی کاربردی را به انجام رسانده است.


رییس این بخش خانم دکتر شهره خاتمی می‌باشند.