انسکتاریوم ملی (مرکز تحقیق و توسعه و آموزش بیماریهای ناقل زاد):

 

در سال 1384 بدنبال درخواست WHO/EMRO از بخش MVRG، این مرکز با زیربنای 450 متر مربع تأسیس شد که بدنبال آن در سال 1389 بطور کامل در انستیتو پاستور شروع به فعالیت نمود و هدف آن فراهم کردن شرایط مطالعات پیشرفته برای متخصصین و محققین مراکز ملی و بین المللی در حوزه مرزهای دانش برای تحقیق بر روی بندپایان و حشرات ناقل و پاتوژنهای عامل بیماریهای ناقل زاد (VBD) میباشد تا بتواند:

 

 1. فرصت یکسان برای تمامی محققین ایرانی، WHO/EMRO و شبکه انستیتو پاستورها (RIIP) فراهم آورد.
 2. فرصت همکاری بر روی مطالعات کاربردی و ژنومیکس برای کنترل بیماریهای ناقل زاد را ایجاد کند.
 3.  

آزمایشگاه های مستقر در انسکتاریوم ملی به شرح ذیل می باشد:

 

 • آزمایشگاه های پرورش حشرات: پرورش روتین پشه های  Culicidae (گونه های Anopheles ،Culexو Aedes) و همچنین پرورش پشه خاکی، کک، کنه، مگس های میاز و عقرب در صورت نیاز و منطبق با دوره اجرائی پروژه های مرتبط
 • آزمایشگاه مطالعات مورفولوژیکی: شناسایی، تشریح، فراهم کردن کلیدهای مورفولوژیکی و مقایسه سیستماتیک
 • آزمایشگاه بررسی و ارزیابی مکانیزمهای مقاومت به حشره کش ها: تست های حساسیت روتین WHO برای بندپایان مختلف که در علم پزشکی اهمیت دارند و همچنین بررسی مکانیزمهای مولکولی مقاومت به سموم در قالب فعالیتهای تحقیقاتی و ارائه خدمات تخصصی به برنامه کنترل بیماریهای ناقل زاد در سطح ملی و استانی و ارزیابی سموم کاندید ارائه به بازار مصرف توسط شرکتهای خصوصی در انسکتاریوم انجام می شود. آزمایشگاه مطالعات مولکولی: انجام فعالیت های مختلف شامل استخراج Real Time PCR,RFLP,RT-PCR,PCR,RNA,DNA  کلونینگ، بیان پروتئین، تخلیص پروتئین، آنالیزهای بیوانفورماتیک و غیره
 • آزمایشگاه کشت سلولی: کشت دائم در شرایط in vitro انگل پلاسمودیوم فالسیپاروم،کشت سلول حشرات و غیره
 • آزمایشگاه میکروب‌شناسی و پاراترانسژنیک: شناسایی فلور میکروبی بندپایان مهم پزشکی بمنظور توسعه و بکارگیری تکنیک پاراترانسژنیک
   
 • آزمایشگاه بررسی مولکولهای کاندید واکسن درناقلین کولیسیده (An. stephensi،...)که در تکامل سیکل جنسی انگل نقش دارند.
 • آزمایشگاه بررسی فرآورده های طبیعی ناقلين و بندپایان: بررسی مولکولی، تشخیص و تولید پروتئین های حشرات با کاربرد درمانی - پزشکی
 • آزمایشگاه چالش برای توسعه واکسن مالاریا و کاندیدهای مناسب بمنظور استفاده در تکنیک پاراترانسژنیک
 •  

تاکنون چندین کانستراکت تولید شده در گروه در مدل پلاسمودیوم-آنوفل مورد چالش و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین چالش عوامل میکروبی (باکتری-ویروس-نماتد) بعنوان عوامل پاراترانسژن در انسکتاریوم بصورت روتین انجام می شود.

 

 • آزمایشگاه طراحی و توسعه سنتز حشره کش ها
  • با شناسایی و تولید ترکیبات موثره گیاهی امکان ارزیابی و بکارگیری آنها بعنوان حشره کش فراهم شده است.
 • بانک زیستی
 •  
  • مجموعه ایی در دست گسترش برای بندپایان مهم پزشکی و پاتوژن هایی که ازطریق آنها انتقال می یابند در انسکتاریوم راه اندازی شده و در دسترس محققین می باشد.