1-آقای دکتر میرداود عمرانی( رئیس شورا)

2- آقای مهندس ابراهیم علمی( دبیر شورا)

3- آقای دکتر سعید بوذری ( عضو حقوقی)

4-آقای  دکتر حبیب وکیلی ( عضو حقوقی)

5-خانم  دکتر دلارام درود  ( عضو حقوقی)

6- آقای دکتر ابراهیم اسکندری  ( عضو حقوقی)

7- آقای دکتر مهدی روحانی  ( عضو حقوقی)

8-آقای  دکتر مصطفی صالح وزیری ( عضو حقوقی)

9- آقای دکتر علی اسلامی فر ( عضو حقوقی)

10- آقای دکتر محسن آسوری ( عضو حقوقی)

11-خانم دکتر شهره خاتمی  ( عضو حقوقی)

12- آقای مهندس کامران محمودیان  ( عضو حقوقی)

13- آقای دکتر احسان مصطفوی  ( عضو حقیقی)