نام
سمت
 
سید داور سیادت
رئیس مرکز تحقیقات و رئیس بخش سل و تحقیقات ریوی انستیتو پاستور
 
سعیدبوذری
معاون تحقیقات، فناوری و آموزش و مدیر گروه میکروبیولوژی پاستور
 
فرزام وزیری
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات میکروبیولوژی
 
سید علی نجومی
معاون آموزشی مرکزتحقیقات میکروبیولوژی
 
بهزاداسفندیاری
معاون پشتیبانی وروابط عمومی مرکز تحقیقات میکروبیولوژی
 
علیرضاجنانی
مدیراجرایی مرکز تحقیقات میکروبیولوژی
 
پرویزافروغ
مدیردانشجویی مرکزتحقیقات میکروبیولوژی
 
مهدی رزاقی ابیانه
مدیرسایت مرکزتحقیقات و رئیس بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور
 
مهشیدناصحی
رئیس اداره كنترل سل و جذام مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت
 
محمدرهبر
آزمایشگاه مرجع سلامت کشور
 
سیامک میراب سمیعی
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت
 
محمود نبوی
معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیروزارت بهداشت
 
عباس نجاری
قائم مقام کمیسیون نشریات وزارت بهداشت
 
ناصر سلمان مهاجر
رئیس گروه دفتر بودجه وزارت بهداشت- درمان وآموزش پزشکی
 
پرویزپرویزی
مدیرگروه انگل شناسی انستیتوپاستور
 
فرشته شاهچراغی
رئیس بخش میکروبشناسی ا نستیتوپاستور
 
 پرویزاولیا
رئیس مرکزتحقیقات میکروبیولوژی مولکولی دانشگاه شاهد
 
ناهیدرحیمی فرد
مدیرآزمایشگاه مرجع کنترل غذاودارو
 
محمدرضاآقاصادقی
عضو هیئت علمی انستیتوپاستور
 
محسن زهرایی
رئیس اداره بیماری‌های منتقله از آب و مواد غذایی وزارت بهداشت
 
فاطمه رحیمی جمنانی
رئیس مرکز نوآوری انستیتو پاستور
 
  سیدبهمن مومن
عضوهیئت علمی انستیتوپاستور
 
  ابوالفضل فاتح
عضوهیئت علمی انستیتوپاستور