نشانی:

 تهران-  خیابان جمهوری اسلامی- خیابان دوازده فروردین جنوبی- پلاک69- انستیتو پاستور ایران-

 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان.

 

کدپستی:1316943551                تلفن/ نمابر : 66468765