158 مورد ثبت ژن، سنتز نیمه‌صنعتی ماده اولیه بوپرینورفین هیدروکلراید، سنتز صنعتی ماده اولیه متادون هیدروکلراید، ساخت یک عدد راکتور هیدروژناسیون جهت سنتز مواد اولیه دارویی، ساخت دو راکتور جهت سنتز مواد اولیه دارویی، فرآیند تولید محلول نشانگر گیاهی برای ظهور DNA/RNA برای ژل الکتروفورز