ردیف                شماره                                        عنوان آیین نامه


    1           BS-RE-001-03                 آیین نامه ایمنی زیستی انستیتو پاستورایران


    2           BS-RE-002-00               آیین نامه سردخانه مرکزی انستیتو پاستورایران