• تحقیق، تولید فن آوری، بومی سازی و تهیه پروتوکل در زمینه طراحی واکسن های انسانی جدید بر علیه بیماریهای باکتریایی.• ایجاد زیر ساخت و تولید دانش فنی در زمینه طراحی واکسن های باکتریایی• طراحی مطالعات In silico و طراحی پلی اپی توپ یا پلی والان واکسن های باکتریایی و ادجوانت های بیولوژیک و تولید عوامل ویرولانس بصورت پروتئین های نوترکیب جهت استفاده به عنوان کاندید واکسن و یا ادجوانت های بیولوژیک