حوزه فعالیت آزمایشگاه: این آزمایشگاه در سال ۱۳۶۶ برای تولید پادگن لیشمانیا و ارزیابی آن بر مبنای پادگن لیشمانیا ماژور کشته‌شده پایه‌گذاری شد و طرح‌های پژوهشی برای تولید پادگن تست پوستی موردحمایت بخش بیماری‌های گرمسیری (TDR) سازمان بهداشت جهانی (WHO) قرار گرفت. معرف آماده‌شده به نام » لیشمانین» در مراکز پژوهشی مختلف در جهان ارزیابی شده و توسط مرکز پژوهش‌های بیماری‌های گرمسیری سازمان بهداشت جهانی برای مطالعات واکسیناسیون انتخاب گردیده و به‌عنوان یک معرف مرجع در نظر گرفته‌شده است. از آن زمان تاکنون، اکثر مراکز پژوهشی در سراسر جهان از این معرف برای مطالعات اپیدمیولوژیکی و بررسی‌های مربوط به واکسن استفاده می‌کنند.