• استفاده از عوامل عفونی بیماریزا ی باکتریائی مانند توکسینها، عوامل چسبندگی و یا سپورها به منظور تشخیص و یا درمان.• تشخیص و شناسایی باکتریها با استفاده از آپتامرها و اولیگونوکلئوتیدها.• استفاده از پپتیدهای میکروبی با هدف کاربردهای درمانی.