مدیر آزمایشگاه: دکتر مریم فاضلی (هیات علمی)

 

کارشناسان:  خانم دکتر فیروزه فرحتاج (کارشناس رسمی)، خانم دکتر فرزانه شیخ الاسلامی (هیات علمی)، آقای دکتر روزبه بشر (کارشناس رسمی)،  آقای حمید شاکریان (کارشناس رسمی)، خانم طاهری زاده (کارشناس) آقای شیرزاد (کارشناس).

 

حوزه فعالیت:

 

در واحد تشخیص آزمایشگاهی مولکولی، مطالعات و تشخیص مولکولی بر روی ژنوم سویه‌های ایزوله شده از سراسر کشور به روش PCR  و Real Time PCR صورت می‌گیرد. در این آزمایشگاه، تشخیص مولکولی بروی نمونه‌های ارسالی مغز، مایع مغزی – نخاعی، پوست، بزاق، ادرار و یا سرم موارد مشکوک به هاری قبل یا پس از مرگ انجام می‌پذیرد.

 

در این واحد، مطالعات فیلوژنتیکی و فیلودینامیکی جهت پایش توزیع سویه‌های وحشی هاری مناطق مختلف ایران، با همکاری آزمایشگاه اپیدمیولوژی لیساویروس­ها صورت می‌گیرد.

 

 روشهای مولکولی ایزوترمال نظیر RT-LAMP و NASBA در کنار سایر روش های مولکولی، در حال راه اندازی بوده تا به عنوان روش های تشخیصی سریع، مطمئن و ارزان در سایر مناطق ایران بدون نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قابل انجام باشند.