حوزه فعالیت آزمایشگاه:

 

2-1- مطالعات و کسب دانش فنی پایه و کاربردی در طراحی واکسن‌ها به‌منظور پیشگیری از عفونت‌های ویروس‌ها.

 

2-2- مطالعات و کسب دانش فنی پایه و کاربردی در طراحی واکسن‌ها به‌منظور درمان عفونت‌های ویروس‌ها.

 

2-3- تحقیقات در جهت بهبود (R & D) ایمن‌سازی واکسن‌های موجود مرتبط با عفونت‌های ویروس‌ها.

 

2-4- مطالعات فاز بالینی به‌منظور پیشگیری از عفونت‌های ویروس‌ها.

 

2-5- مطالعات فاز بالینی به‌منظور درمان عفونت‌های ویروس‌ها.