رئیس آزمایشگاه: جناب آقای دکتر مهدی کدیور،‌ Ph.D فراورده‌های بیولوژیک (هیأت‌علمی پیمانی)


کارشناسان آزمایشگاه:حوزه فعالیت آزمایشگاه:


این آزمایشگاه به‌عنوان یکی از آزمایشگاه‌های بخش بیوشیمی و اختلالات متابولیکی و زیرمجموعه گروه تحقیقات ژنتیک و متابولیسم است و در زمینه‌های زیر فعالیت می‌کند:


1- مطالعه بیوشیمی و مسیرهای متابولیسمی سلول‌های بنیادی


2- مطالعه ژنتیک سلول‌های بنیادی


3- شناخت ابعاد مولکولی رفتار سلول‌های بنیادی در محیط‌های in vitro و in vivo


4- استفاده از سلول‌های بنیادی در سلول‌های درمانی


5- استفاده از سلول‌های بنیادی در تولید فراورده‌های بیولوژیک