رئیس آزمایشگاه: سرکار خانم دکتر مینا ابراهیمی راد،‌ Ph.D فراورده‌های بیولوژیک (هیأت‌علمی رسمی)


کارشناسان آزمایشگاه: خانم فاطمه میرخانیحوزه فعالیت آزمایشگاه:


1- مطالعهٔ مولکولی مشتمل بر بررسی‌های ژنتیکی، اپی ژنتیکی و پروتئینی بیماری‌های متابولیکی و بیماری‌های با منشأ ژنتیکی و بیماری‌های کمپلکس (برای مثال بیماری‌های استخوانی، دیابت، بیماری‌های اتوایمیون)


2- طراحی، توسعه، معرفی و کاربردهای بیومارکرهای ژنتیکی، پروتئینی در تشخیص بیماری‌ها


3- طراحی و توسعهٔ مطالعات ژنتیکی برای غربالگری و تشخیص Inborn Diseases


4- مطالعه مولکولی و ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس