رئیس آزمایشگاه: جناب آقای دکتر رضا صغیری،‌ Ph.D بیوشیمی بالینی (هیأت‌علمی رسمی)


کارشناسان آزمایشگاه: خانم ندا سوری- خانم پرستو بیاتحوزه فعالیت آزمایشگاه:


1- مطالعه بر روی آنزیم ADA و ایزو آنزیم‌های آن در بیماری‌های آرتریت روماتوئید، دیابت نوع 2، لوسمی، SLE، نقص سیستم ایمنی هپاتیت، سرطان تخمدان در جهت کمک به تشخیص بهینه در راستای سلامت.


2- مطالعه بر روی پروتئین‌های آلفا آنولاز، ویمنتین و فیبرین سیترولینه در بیماران آرتریت روماتوئید


3- تهیه و تخلیص بعضی از آنزیم‌ها جهت استفاده داروئی مانند آسپارژیناز، پنی سیلیناز، لیزوزیم، گزیلوز ایزومراز


4- مطالعه بر روس آنزیم G6PD در بیماری فاویسم


5- بررسی عناصر کمیاب مانند Ca,Zn,Cu,Pb در بیماری‌های آرتریت روماتوئید، لوکمی، سرطان تخمدان و .... در جهت کمک به تشخیص بهینه در راستای سلامت.