حوزه فعالیت آزمایشگاه: این آزمایشگاه مجهز به اغلب تکنیک‌های مهم، ازجمله: ارزیابی پادتن‌ها با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت، سنجش الایزا،SDS-PAGE، Isoelectrofocussing، ایمونوبلاتینگ، افینیتی کروماتوگرافی و تکنیک‌های ژل دیفیوژن است