مدیر آزمایشگاه: دکتر فرزین روحوند


کارشناس آزمایشگاه: خانم مژگان خیاط مقدم


حوزه فعالیت این آزمایشگاه شامل تولید ایمونوتراپیوتیک های نوترکیب، بررسی سیستم‌های دفاعی میزبان علیه ویروس، بررسی مکانیسم‌های فرار ویروس از سیستم ایمنی، بررسی برهمکنش اجزاء سیستم ایمنی با ویروس‌ها و بررسی اثرات ایمونوتراپیوتیک ها با منشأ مختلف بر روی ویروس‌ها است.