مدیر آزمایشگاه:دکتر روزبه بشر

 

کارشناسان: خانم دکتر مریم فاضلی (هیات علمی)، خانم دکتر فیروزه فرحتاج(کارشناس رسمی)، آقای دکتر روزبه بشر(کارشناس رسمی)، آقای حمید شاکریان (کارشناس رسمی)، آقای سینا فکری.

 

حوزه فعالیت: در این آزمایشگاه تشخیص روتین هاری بر روی نمونه های مغز حیوانی و انسانی مشکوک به هاری که از سراسر کشور به  بخش تحقیفات و رفرانس هاری ارسال می گردد با روش استاندارد طلایی تشخیص هاری FAT(Fluorescent antibody test) مورد ارزیابی  کیفی  قرار گرفته و در صورت منفی شدن این تست ، از روش  MIT  ( تست تلقیح به موش) استفاده می شود. نتایج این تست ها به طور روزانه به آزمایشگاه های درخواست کننده ارسال می شود.

 

برای نمونه های انسانی و در شرایط خاص برای نمونه های حیوانی حساس پس از تشخیص ملکولی لیسا ویروس ها و هاری به روش  PCR یا Real Time PCR، توالی ژن نوکلوکپسید ویروس تکثیر شده و پس از تعیین توالی این ناحیه ژنی، توالی ها مورد بررسی فیلوژنتیک قرار گرفته و ژنوتایپ و کلید ویروسها بدست می آید. پراکندگی و قرابت این توالی ها با توالی های موجود از میزبان های متفاوت ایرانی و خارجی مورد ارزیابی می گیرد. در حال حاضر ملکولار اپیدمیولوژی ویروس هاری در استان های آذربایجان غربی ، استان های هرمزگان و بوشهر در حال انجام و بررسی می باشد.

 

از وظایف دیگر این آزمایشگاه تهیه آمار سالانه حیوانی گزیدگی ، مجروحین و تلفات انسانی، حیوانات مثبت از نظر هاری به تفکیک نوع حیوان، اهلی و وحشی  می باشد. همچنین پراکندگی بیماری هاری در نقاط مختلف جغرافیای کشور در انسان و حیوانات مختلف نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در این رابطه نقشه های GIS  مختلف در مورد پراکندگی بیماری هاری در این آزمایشگاه توسط آقای دکتر بشرتهیه می گردد.