1- حوزه فعالیت آزمایشگاه ژنوم و بیماری‌های ژنتیک انسانی:


حوزه فعالیت این آزمایشگاه بر روی موارد پیچیده بیماری‌های ژنتیکی نظیر تالاسمی، دوشن و سایر بیماری‌های ژنتیک انسانی است. همچنین بررسی عوامل ژنتیکی که می‌تواند نقشی در انتخاب نوع درمان بیماری‌ها داشته باشد در حوزه تحقیقاتی این آزمایشگاه است.