مدیر آزمایشگاه: دکتر نصیر محجل


کارشناس آزمایشگاه: خانم صدیقه معتمدی راد


حوزه فعالیت این آزمایشگاه شامل بررسی پاتوژنز بیماری‌های ویروسی، بررسی بیولوژی مولکولی ویروس‌ها، بررسی برهمکنش ویروس و سلول میزبان، بررسی فاکتورهای ویرولانس ویروسی و مطالعه بر روی ویروس‌های انکوژن و سیستم‌های دارورسانی با کمک ویروس‌ها است.