اهم فعالیتهای این آزمایشگاه در رابطه با موارد زیر است:• بررسی و تحقیق درفرایند های سلولی در اثر عوامل بیماریزای عفونی

 


• آنالیز تغییرات سیگنالینگ و سیتواسکلتون سلولی• تغییرات ایجاد شده داخل سلولی و مکانیزمهای ملکولی که طی عفونتهای باکتریا ئی منجر به ایجاد بیماری می شوند.• بررسیهای بیولوژیکی سلولی و مولکولی در سطح ژنومیک و پروتئومیک