شرح وظایف و عملکرد

 • طراحی و تولید واکسن‌های سلولی کامل
 •  
 • طراحی و تولید واکسن‌های DNA
 •  
 • طراحی و تولید واکسن‌های ایدیوتایپی و میموتایپی
 •  
 • طراحی و تولید واکسن‌های مبتنی بر آنتی‌بادی
 •  
 • طراحی و تولید واکسن‌های زیر واحدی و گلیکوکونژوگه
 •  
 • طراحی و تولید واکسن‌های سلولی کامل و عصاره‌های سلولی
 •  
 • طراحی و تولید داروهای ضد قارچی مهارکننده سنتز ارگوسترول
 •  
 • طراحی و تولید داروهای ضد قارچی مهارکننده سنتز دیواره سلولی
 •  
 • طراحی و تولید داروهای ضد قارچی مهارکننده بیوسنتز پروتئین‌های فانکشنال سلولی
 •  
 • بررسی مکانیسم اثر و مقاومت دارویی داروهای ضد قارچی جدید