حوزه فعالیت آزمایشگاه:

 

فعالیت این آزمایشگاه با استفاده از تکنولوژی های نوینی همچون ژنتیک معکوس و روشهای تحقیقاتی پیشرفته مانند ترانس فکشن سلولهای یوکاریوتی و دست ورزی های ژنتیکی ( بخصوص انگل ) به منظور ارتقاء سطح دانش بیولوژی و واکنش بین انگل و میزبان و نیز شناخت مولکولها و عوامل درگیر در بروز بیماری لیشمانیوز از اهمیت خاصی برخوردار است.


در طی چند سال اخیر این آزمایشگاه، تلاش گسترده ای را در جهت طراحی و تهیه انگلهای نوترکیب یا جهش یافته به منظور تولید و معرفی واکسن های زنده ضعیف شده و فاقد توان بیماری زایی از طریق از هم گسیختن یا حذف ژنهای ضروری، واکسن هایی بر پایه انگلهای زنده غیر پاتوژن بعنوان سیستمهای بیانی جدید و نیز تولید انگلهای نوترکیب گزارشگر (انگلهای بیان کننده ژنهای گزارشگر مختلف) بصورت اپی زومال و نیز الحاق یافته در لوکوسهای اختصاصی در درون ژنوم برای تسهیل در ردیابی و اندازه گیری میزان عفونت در حیوان زنده را آغاز نموده است. این بخش در این زمینه تولید انگلهای نوترکیب با مراکز تحقیقاتی مختلفی همکاری دارد.

 


اهداف اين آزمايشگاه بطور خلاصه عبارتند از:

 


1. طراحی و ساخت سازه هاي مناسب براي دستكاري ژ‍نتيكي انگلهای ليشمانيا،
2. تولید انگلهای دستكاري شده ژنتيكي سویه های مختلف ليشمانيا (ترانسژنیک) از طریق ورود ژنهاي مختلف و یا حذف ژنهای بيماري زايي و حیاتی از ‍ژنوم،
3. تولید انگلهای دستكاري شده ژنتيكي غیر پاتوژن بیان کننده ژن های انتخابی،
4. پايدار سازي انگلهای ترانسژنیک سویه های مختلف لیشمانیا به روش لیوفیلیزاسیون و بررسي عملکرد آن،
5. تولید باکتری های E. coli تراريخته با بیان ژنهای خاص جهت بررسی در شرایط برون تن و درون تن.