حوزه فعالیت آزمایشگاه:

 

3-1- طراحی و کسب دانش فنی داروهای جدید ضدویروسی مرتبط با عفونت ویروس‌ها.

 

3-2- غربالگری و شناسایی ترکیبات گیاهی ضدویروسی مرتبط با عفونت ویروس‌ها.

 

3-3- بومی‌سازی دانش فنی ساخت داروهای ضدویروسی رایج وارداتی مرتبط با عفونت ویروس‌ها.

 

3-4- طراحی و ساخت مدل‌های مناسب و ارزیابی بیولوژیک ترکیبات دارویی ضدویروسی، مرتبط با عفونت ویروس‌ها.

 

3-5- شناسایی مقاومت دارویی مرتبط با ویروس‌ها.