این آزمایشگاه از سال 1388 تا کنون با کسب مرجعیت از آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاسیس گردیده است و با آزمایشگاه مرجع سلامت و اداره مبارزه با بیماریهای منتقله از طریق آب و غذای وزارت بهداشت همکاری مستمر داشته وخدمات زیر را ارائه مینماید:

 • کشت نمونه های ارسالی روی محیط های اختصاصی و افتراقی جهت ایزوله کردن باکتری ها
 •  
 • انجام آزمونهای سرولوژی تخصصی و مولکولی برای تعیین پاتوتایپ های ا شریشیاکولی
 •  
 • انجام آزمون کشت سلول
 •  
 • انجام آزمون PFGE
 •  
 • تهیه DNA سوش های استاندارد اشریشیاکولی برای درخواست کنندگان حقوقی
 •  
 • برگزاری کارگاههای تخصصی کشوری در تمامی حوزه های مرتبط با باکتری ا شریشیاکولی
 •  
 • Set up کردن روشهای مولکولی مقدماتی و پیشرفته در آزمایشگاههای هدف
 •  
 •  طراحی، مشاوره و راه اندازی آزمایشگاههای مرجع تشخیصی