شرح وظایف و عملکرد

 

  •  تشخیص روتین و مولکولی عفونت‌های قارچی سطحی- جلدی
  •  
  •  تشخیص روتین و مولکولی عفونت‌های قارچی زیر جلدی
  •  
  • تشخیص روتین و مولکولی عفونت‌های قارچی سیستمیک
  •  
  • تعیین حساسیت دارویی قارچ‌های بیماری‌زای جداسازی شده از نمونه‌های بالینی
  •  
  • تهیه بانک زیستی قارچ‌های بیماری‌زا