حوزه فعالیت آزمایشگاه:

 

این آزمایشگاه در راستای درمان بیماری لیشمانیوز تارگتهای داروی جدیدی (مانند پپتیدهای ضد میکروبی، داروهای سنتتیک و نانوذره ای) را طراحی و اثر آن را بر علیه این بیماری بررسی می نماید. توسعه و غربالگری داروهای جدید و نیز شيوه هاي درماني نوین نیاز به روشهاي غربالگري high throughput دارد که بتوان فعاليت ضد انگلی و یا میکروبی کاندیدهای دارویی را در شرايط  in vitro، ex vivo  و in vivo نشان دهد. استفاده از تلفیق علوم و ابزار تحقیقاتی مختلف، مانند بیولوژی مولکولی و انگلهای نوترکیب گزارشگر (انگلهای بیان کننده ژنهای گزارشگر)، دقت و سرعت تشخیص میزان عفونت ناشی از پاتوژنها را در درون سلول، بافت و حتی در بدن حیوان زنده قبل از تشریح را افزایش می دهد. علاوه بر آن این فناوری، امکان مطالعه هر حیوان زنده را بطور جداگانه در طول هر آزمون قبل و پس از درمان را فراهم می سازد و از قربانی کردن تعداد زیادی حیوان در هر آزمون می کاهد.

 

اهداف اين آزمايشگاه بطور اختصار عبارتند از:

 


1. مطالعه تأثير پپتیدهای ضد میکروبی در ایمنوتراپی در مدل لیشمانیایی در شرایط برون تن و درون تن،
2. مطالعه تأثير داروهای سنتتیک نوين بر روی رده هاي سلولی انسانی و موشی آلوده به لیشمانیا،
3. معرفي ابزارهاي جديد براي مطالعه تأثير داروهای سنتي و گياهي بر علیه انگل لیشمانیا،
4. نشاندار کردن داروهای ضد لیشمانیایی و تصویر برداری آن در شرایط درون تن،
5. مطالعه تأثير داروهای نانوذره اي نوین بر سلولهاي ميزبان در شرایط برون تن و درون تن.