شرح وظایف و عملکرد

 

  • غربالگری منابع طبیعی شامل گیاهان و میکروارگانیسم‌ها برای یافتن ترکیبات ضد قارچی جدید
  •  
  • شناسایی و تعیین ساختار متابولیت های اولیه و ثانویه قارچی با فعالیت بیولوژیک جدید
  •  
  • شناسایی و تعیین ساختار متابولیت های ضد قارچی با منشأ گیاهی
  •  
  • شناسایی و تعیین ساختار متابولیت های ضد قارچی با منشأ میکروارگانیسم‌ها
  •  
  • بررسی سمیت و اثرات بالینی ترکیبات ضد قارچی جدید