مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی راه پیما PhD (هیأت‌علمی پیمانی)

 

 کارشناسان آزمایشگاه: آقای فرزاد، آقای شیرزاد
 

حوزه فعالیت آزمایشگاه: در این آزمایشگاه، سنجش آنتی‌بادی اختصاصی ضد هاری به روش RFFIT بروی سرم انسان و یا حیوان صورت می‌گیرد. کنترل تیتر آنتی‌بادی ضد هاری در سرم های ایمونوگلوبولین ضد هاری وارداتی ونیز سرم های ایمن ساخت داخل کشور نیز با این روش توسط کارشناسان این آزمایشگاه صورت می‌گیرد. در این آزمایشگاه، اندازه‌گیری تیتر آنتی‌بادی ضدهاری به روش ELISA نیز صورت می‌گیرد که از سرعت بالاتری نسبت به RFFIT برخوردار بوده و در موارد غربالگری از آن استفاده می‌گردد.


در این آزمایشگاه، اثرات ضدویروسی برخی داروها ونیز تأثیر ویروسیدال برخی از مواد ضدعفونی‌کننده وارداتی و یا تولید داخل نیز موردبررسی قرار می‌گیرد.