•          نمونه های بیماران مشکوک به مسمومیت بوتولیسم از سراسر کشور به بخش میکروب شناسی منتقل می شوند و تشخیص مسمومیت با بوتولیسم و نوع آن به روش تزریق به حیوان آزمایشگاهی انجام می شود.

 

•          نمونه های مواد غذایی وارداتی جهت بررسی از نظر آلودگی به سم باکتری Clostridium botulinumبه بخش میکروب شناسی ارسال می شوند.