- مدیر آزمایشگاه: دکتر محمدرضا پورشفیع؛ متخصص باکتری‌شناسی (هیأت‌علمی رسمی)


- کارشناسان آزمایشگاه: معصومه پر زده کارشناس آزمایشگاه (رسمی)، منیژه صداقت کارشناس ارشد آزمایشگاه (رسمی)، سارا عبدالهی کارشناس آزمایشگاه (قراردادی)، آقای حسن شفیعی کارشناس آزمایشگاه (رسمی)


حوزه فعالیت آزمایشگاه: فعالیت‌های این آزمایشگاه مشتمل بر بررسی‌های اپیدمیولوژیکی بیماری‌های موجود در سراسر کشور است که با بررسی‌های باکتریایی و شباهت‌های ژنتیکی می‌توان به گسترش و انتقال باکتری‌ها همانند وبا – طاعون – تولارمی در اقصی نقاط کشور و یا انتقال‌یافته از کشورهای مجاور پی برد و با تحقیق اپیدمیولوژیک در مورد بیماری‌های آندمیک و اپیدمیک در کشور می‌توان از ظهور و گسترش آن‌ها جلوگیری نمود.