·        تحقیق و توسعه واکسن‌های ژنی ، پلی توپ و زیر واحدی: دستیابی به واکسن واحد ضد انفلوانزا با هدف توسعه واکسنهایی جامع علیه تیپهای مختلف ویروس انفلوانزا به یکی از اهداف مهم تبدیل شده است. از اینرو طرح‌های تحقیقاتی مختلفی با ساخت واکسن‌های ژنی مبتنی بر ژنها و پروتئین‌های حفاظت‌شده کامل یا نواحی اپی توپی ویروس انفلوانزا در دست انجام است.

 

·        چالش و بررسی ایمنی زایی واکسنهای توسعه یافته با استراتژیهای مختلف در مدلهای حیوانی ویروس انفلوانزا: یکی از مراحل مهم هر پژوهش، ارزیابی آن در مدل حیوانی است. وجود یک حیوان خانه مجهز به هود و نیز ویروس‌های کشنده موش‌ها که برای انسان بی‌خطر است، یکی از ابزار اصلی این آزمایشگاه جهت بررسی کارایی واکسن‌ها و ناقل‌ها می­باشد.

 

·         ایمن سازی غیر فعال: به منظور بکار گیری در ایمن سازی غیر فعال (Passive Immunization) علیه ویروسهای انفلوانزا، آنتی بادی های پلی کلونال علیه سویه های مختلف ویروس در مدل های حیوانی مختلف از قبیل موش، خرگوش و مرغ تولید گردیده است. آنتی بادیهای فوق برای طراحی تست های سرولوژیکی مختلف نیز کاربرد دارند.

 

·         طراحی و تولید داروهای پپتیدی ضد انفلوانزا و سایر ویروسهای تنفسی با استفاده از تکنیکهای    In silico,  in vitro  و in vivo  

 

·        ارزیابی قابلیت انکولیتیک ویروس های تنفسی در مدل های تومور حیوانی: با توجه به اهمیت ویروس های انکولیتیک بعنوان ابزاری علیه تومور با عملکرد انتخابی، بررسی جنبه های مختلف این ویروسها و مکانیسم القای پاسخ های ضد توموری با تکیه بر ویروس نیوکاسل از جمله اهداف این بخش می باشد.

 

از آنجایی که عوامل القاگر آپوپتوز بعنوان ابزاری بالقوه علیه تومورها شناخته می شوند، بررسی کاربردهای ضد توموری ژنهای القاگر مرگ سلولی انتخابی با تکیه بر ویروس سنسیشیال تنفسی و انفلوانزا در این حوزه می تواند مورد توجه قرار گیرد.

 

·        بررسي حساسيت ژنتيكي جمعیت انساني به ويروس انفلوانزا به منظور ارزيابي نياز ساليانه به واكسن در جمعيت ايراني

 

·        بررسي حساسيت ژنتيكي پرندگان به منظور ارزيابي گونه هاي گوشتي و تخم گذار مقاوم به ويروس انفلوانزا جهت پيشگيري از خسارتهاي اقتصادي ناشي از شيوع انفلوانزاي پرندگان

 

·       مطالعه اثرات ضد ويروسي مواد شيميايي و گياهان دارويي:

 

 

  • بررسی اثر بخشی و بی خطری ترکیبات نانو، پلیمری سنتزی و عصاره ها و ترکیبات فعال گیاهی بر عفونتزایی، پاتوژنز و تکثیر ویروسها بصورت In vitro و In vivo
  •  
  • بررسی مکانیسمهای سلولی و مولکولی برهمکنش ویروس و میزبان با تستهای آزمایشگاهی و داکینگ مولکولی
  •  

- ارائه خدمات در زمینه ارزیابی داروها، ترکیبات و تجهیزات ضد ویروسی