- مدیر آزمایشگاه: دکتر سید فضل آ... موسوی متخصص ایمونولوژی (هیأت‌علمی رسمی)

  •  

  • کارشناسان آزمایشگاه: منیژه صداقت کارشناس ارشد آزمایشگاه (رسمی)،: معصومه نخست لطفی؛ کارشناس آزمایشگاه (رسمی)، محمد معینی کارشناس ارشد آزمایشگاه (همکار طرح نیروی انسانی)
  •  


حوزه فعالیت آزمایشگاه: بدن انسان به‌صورت ذاتی (ایمنی ذاتی) نیروی غلبه یافتن بر میکروب را دارد اما الزاماً« گاهی بایستی بدن را از خارج کمک کرد تا چنین مصونیتی را پیدا کند. این آزمایشگاه در جهت طرح‌های تحقیقاتی تهیه واکسن‌های باکتریایی همچون سیاه‌سرفه – هموفیلوس – دیفتری و وبا و همچنین تهیه واکسن‌های پلی ساکاریدی (مننگوکوک، پنوموکوک) همگام با نیاز سلامت و بهداشت جامعه فعالیت می‌نماید.