• مدیر آزمایشگاه: دکتر فرشته شاه‌چراغی؛ متخصص باکتری‌شناسی (هیأت‌علمی رسمی)
  •  

  • کارشناسان آزمایشگاه: وجیهه سادات نیک‌بین کارشناس ارشد آزمایشگاه (قراردادی)، فهیمه شورج کارشناس آزمایشگاه (قراردادی)
  •  


حوزه فعالیت آزمایشگاه: همراه با آزمایشگاه مرجع سلامت در جهت بررسی مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی به روش کلاسیک و مولکولی ایجادشده توسط سویه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک همچون کوکسی های گرم مثبت ازجمله استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین، انتروکوک و استرپ ها، باسیل‌های گرم منفی غیر تخمیری و باکتری‌های خانواده انتروباکتریاسه مانند سالمونلا و سودوموناس های مقاوم و همچنین شناخت الگوی مناسب دارویی جهت درمان بیماری‌ها، با بررسی ژن‌های مؤثر و فعال در ایجاد مقاومت و نحوه انتقال آن‌ها و همراه با استانداردسازی از اولویت‌های این بخش است.