آزمایشگاه بررسی فرآورده های طبیعی ناقلین و بند پایان و تولید فرآورده های درمانی طبیعی و نوترکیب حشرات

 

اهم فعالیتهای این آزمایشگاه در راستای تولید فرآورده لارودرمانی با حمایت مالی وزارت بهداشت و معاونت علمی ریاست جمهوری، تولید كيت مولكولي تشخيص مقاومت به سموم آفت کش با حمایت مالی صندوق فناوری تهران و همچنین شناسائی، کلون، بیان و تعیین ساختار کلاژناز لوسیلیا برای اهداف درمانی با حمایت صندوق نوآوری می باشد.