حوزه فعالیت آزمایشگاه: این آزمایشگاه برای مطالعه ایمونوژنتیک بیماری‌های عفونی تأسیس‌شده است. در این آزمایشگاه، HLA-typing به‌صورت کلاسیک، یا با روش‌های مولکولی انجام می‌شود. همچنین، روش‌های دیگری برای مطالعه روی ژن‌های سایتوکاین ها در این آزمایشگاه پایه‌گذاری شده است. بررسی پلی مورفیسم ژن‌های مختلف مرتبط با بیماری‌های عفونی، به‌خصوص لیشمانیا، ازجمله فعالیت‌های این آزمایشگاه است.