حوزه فعالیت آزمایشگاه :

 

فعاليت اصلی این آزمایشگاه  طراحی واکسن های تجربی نوین بر علیه بیماری لیشمانیوز و ارائه راهکارهای جدید ایمونوتراپی برای درمان آن می باشد که با استفاده از دانش روز، ابزاهای جدید و روشهای مختلف ایمن زایی بر روی حیوانات آزمایشگاهی کوچک (موش و هامستر) و بزرگ (سگ) مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا آنتی ژنها، ادجوان ها و سیستم های بیانی (پروکاریوتی و یوکاریوتی) و سیستمهای انتقالی متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. اين آزمايشگاه در راستاي اهداف خود همواره با دیگر مراکز علمی داخل و خارج از کشور همکاریهای وسیعی داشته است.
 
 بطور خلاصه اين آزمايشگاه اهداف زير را دنبال مي كند:
 
1.      شناخت و معرفي آنتی ژن های جدید درانگل لیشمانیا جهت بررسي واکسنهاي نوين در مدلهای تجربی (موش، هامستر و سگ)،
 
2.      معرفي انگل هاي زنده ضعيف شده جهت استفاده بعنوان واکسن های زنده ضعیف شده و یا ایمونوتراپی،
 
3.      استفاده از انگلهای زنده غیر پاتوژن دستكاري شده ژنتيكي بعنوان حامل جهت بیان ژن های كانديد واکسن و ابزار های درمانی،
 
4.      استفاده از تکنیک واکسیناسیون معکوس در شناخت و معرفي آنتي ژنهاي جديد از انگل ليشمانيا،
 
5.      طراحی و بررسی واکسن هاي پلی توپي در ايمني زايي بر عليه ليشمانيا،
 
6.      شناخت و بررسی سیستم های انتقالی نوین جهت تولید واکسن کارآمد،
 
7.      شناخت و بررسی ادجوان ها وایمونومدولاتورهاي جديد در شرایط برون تن و درون تن جهت بکار گیری در ایمونوتراپی.