حوزه فعالیت آزمایشگاه: در این آزمایشگاه آزمون تکثیر لنفوسیت‌های T، آنالیز سایتوکین


های داخل و خارج سلولی، ارزیابی مارکرهای سطحی سلول و همچنین مطالعات سلول‌های آپوپتوتیک با استفاده از فلوسایتومتری انجام می‌گردند.