• استفاده از باکتری های زنده غیربیماریزا در پروسه ایمنی درمانی.• طراحی و ساخت باکتری های تضعیف شده یا نوترکیب به منظور استفاده در پروسه ایمنی درمانی.


• تولید دانش فنی و امکانات آزمایشگاهی مناسب برای هرگونه فعالیت مرتبط با ایمنی درمانی.